Mans LATRAPS

Akceptēti Zemkopības ministrijas ierosinājumi

Atbilstoši pašreizējā Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam redakcijā noteiktajam mērķim, ka 2020. gadā apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvaram ir jābūt 95% no kopējām lauksaimniecībā izmantojamām zemes platībām un 2012. gada 10. oktobra Valsts prezidenta rīkojumam Nr.5 „Par priekšlikumiem lauksaimniecības zemes efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai" par Latvijas valsts ilgtermiņa aktīva - zemes - racionālu izmantošanu, nodrošinot lauksaimniecības zemes apjoma saglabāšanu, tās efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, Zemkopības ministrija ierosināja veikt labojumus likumā par nekustamā īpašuma nodokli, mainot pašreiz noteikto proporciju neapstrādātajai lauksaimniecībā izmantojamai zemei.

„Līdz šim lauksaimniecībā izmantoto zemi uzskatīja par apstrādātu, ja ir apstrādāti tikai 30% no visas lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Līdz ar šodien Saeimas pieņemtajiem grozījumiem šis nosacījums tiek mainīts uz 70%. Savukārt pašvaldības, izdodot saistošos noteikumus, neapstrādātajai lauksaimniecības zemei varēs piemērot 4,5% nodokli pašreizējo 3% vietā. Līdzšinējais noteiktais slieksnis, ka lauksaimniecībā izmantotā zeme tiek uzskatīta par apstrādātu, ja ir apstrādāti tikai 30% no visas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības attiecīgajā zemes vienībā, nav devuši pietiekoši lielu stimulu, lai zemes īpašniekus mudinātu izmantot zemi lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai," paskaidro Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Edvards Smiltēns.

Grozījumi stāsies spēkā ar 2013. gada 1. janvāri un tiks piemēroti nodokļa aprēķinam, sākot ar 2014. taksācijas gadu.

Uz 2010. gada septembri saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) datiem gandrīz 15% jeb 370 tūkstoši ha no lauksaimniecībā izmantojamās zemes netika uzturēti labā lauksaimniecības stāvoklī, bet 20% no tiem bija pilnībā aizauguši. Salīdzinot ar LAD veikto 2011. gada apsekojumu, šīs platības ir samazinājušās tikai par 2%. Ņemot vērā pašreizējos neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemju apsekošanas rezultātus, LAD prognozē, ka šogad platības, salīdzinot ar 2010. gadu, varētu būt samazinājušās par apmēram 3%. Jāņem vērā arī LAD apzinātā situācija, ka šobrīd ir ļoti liels gadījumu skaits, kad zemes īpašnieki, lai izvairītos no palielinātā nodokļa nomaksas, apstrādā tikai mazāko daļu no lauksaimniecībā izmantojamās zemes, lai iekļautos 30% kritērijā. Tādejādi kritērijs, ka tikai 30% no lauksaimnieciskās zemes ir jāapstrādā, lai to uzskatītu par apstrādātu, bija neadekvāti zems.

„Apstrādājot lauksaimniecībā neizmantotās zemes, tiks stimulēta lauksaimnieciskās ražošanas attīstība, kas pozitīvi ietekmēs lauksaimniecības ekonomisko izaugsmi. Zemes īpašnieki būs vairāk ieinteresēti apstrādāt savus īpašumus, kā rezultātā lauksaimnieciskās darbības veicējiem pieaugs ieņēmumi no lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas, tādējādi radot priekšnosacījumus lauku iedzīvotāju labklājības pieaugumam, kā arī nodarbinātības pieaugumam lauku teritorijās," uzsver Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Edvards Smiltēns.

Avots: Zemkopības ministrija