Mans LATRAPS

Pieteikšanās gājputnu radīto zaudējumu kompensācijām

KOMPENSĀCIJAS PAR ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO NEMEDĪJAMO SUGU UN MIGRĒJOŠOS SUGU DZĪVNIEKU NODARĪTAJIEM POSTĪJUMIEM

Latvijas Lauksaimnieku kooperatīvu asociācija informē par kompensācijas saņemšanas iespējām, kas radušies gājputnu migrācijas nodarīto postījumu rezultātā.

Kompensāciju piešķiršanu par īpašo aizsargājamo nemēdījamo sugu un migrējošu sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem reglamentē Sugu un Biotopu aizsardzības likuma 10.pants, kā arī Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr.353 Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai ietotājiem nosakāmi zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemēdījamo sugu un migrējošu sugu dzīvnieku nodarītajiem būstiskajiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai turpmāk - Kompensāciju noteikumi).

Plāšaka skaidrojoša informācija pieejama ŠEIT

Kompensācija pieteikuma veidlapa lejupielādējama ŠEIT