Mans LATRAPS

Videonovērošanas privātuma politika

LPKS LATRAPS Video novērošanas privātuma politika

Informācija par fizisko personu datu apstrādi, izmantojot videonovērošanas sistēmu

LPKS LATRAPS (turpmāk – LATRAPS) mājas lapā www.latraps.lv, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK jeb Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – Regula) 13. pantam, šeit tiek sniegta informācija par fizisko personu datu apstrādi, izmantojot LATRAPS uzstādīto videonovērošanas sistēmu, kas atrodas LATRAPS centrālajā birojā Lietuvas iela 16 A, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā.

Mērķis: noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību, Regulatora tiesisko interešu aizsardzība un personu vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzība.

Datu pārzinis: LPKS LATRAPS, reģistrācijas numurs 58503007191, juridiskā adrese: Lietuvas iela 16 A, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023, e-pasts: latraps@latraps.lv.

Tiesiskais pamats: videonovērošanas veikšanas tiesiskais pamats ir Regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts – apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

Leģitīmās intereses: videonovērošanu veic drošības un piekļuves kontroles nolūkos, tā palīdz kontrolēt piekļuvi LATRAPS telpām, palīdz nodrošināt infrastruktūras, personāla un apmeklētāju drošību. Papildus minētajam, videonovērošana palīdz novērst, atklāt un izmeklēt aprīkojuma vai īpašuma (kas pieder pārzinim vai apmeklētājiem) zādzības, kā arī palīdz novērst vai atklāt fiziskus draudus personāla un apmeklētāju drošībai (piemēram, ugunsgrēks vai fizisks uzbrukums).

Apstrādātājs: pārziņa izvēlēts uzņēmums vai LATRAPS. Datu apstrādes nosacījumus, tiesības un pienākumus reglamentē savstarpēji noslēgts līgums.

Datu aizsardzības speciālists: šaubu, priekšlikumu vai jautājumu gadījumā, kas saistīti ar videonovērošanas veikšanu, lūdzu, sazinieties ar mūsu fizisko personu datu aizsardzības speciālistu, sūtot e-pastu: latraps@latraps.lv.

Iespējamie datu saņēmēji: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati (ieraksti) bez tiesiska pamata trešajām personām netiek nodoti.

Datu nodošana uz trešo valsti: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati uz trešo valsti (ārpus Eiropas savienības) netiek nodoti.

Datu uzglabāšanas ilgums: videonovērošanas rezultātā iegūtie dati tiek uzglabāti līdz vienam mēnesim, pēc tam – automātiski dzēsti.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, lūgt tos dzēst, kā arī iesniegt sūdzību fizisko personu datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Šādi pieprasījumi jānoformē rakstveidā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Automatizētu lēmumu pieņemšana un profilēšana: Videonovērošanas datu apstrādes procesa ietvaros nepastāv automatizētu lēmumu pieņemšana attiecībā uz datu subjektu vai profilēšana.

Datu subjektam pēc pārziņa pieprasījuma ir pienākums iesniegt papildu sevi identificējošus datus, piemēram, fotogrāfiju, , kā arī datumu un laiku, ja datu subjekts vēlas izmantot savas tiesības piekļūt un iepazīties ar saviem videonovērošanas rezultātā apstrādātajiem datiem.