Mans LATRAPS

Drošības politika

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrības LATRAPS

Rūpniecisko avāriju novēršanas politika

LPKS LATRAPS ir izveidota drošības pārvaldības sistēma ar mērķi nodrošināt sabiedrībai un apkārtējai videi drošu darbību ar naftas produktiem, ievērojot valsts un pašvaldības normatīvās prasības, kā arī kontrolēt rūpniecisko avāriju risku, to samazināt un veikt atbilstošu reaģēšanu rūpnieciskās avārijas gadījumā.

Drošības mērķa sasniegšanai, tiek noteikta sekojoša Rūpniecisko avāriju novēršanas politika:

 1. Organizācija, personāls un apmācība:

 • Piemērotas uzņēmuma organizatoriskās struktūras izveide, kas nodrošina lielu avāriju riska samazināšnu, efektīvus ikdienas darbus, gan reaģēšanu avārijas situācijās;

 • Kvalificēta personāla atlase, apmācība  nepārtraukta kvalifikācijas pilnveidošana, visu darbinieku informētība par uzņēmuma bīstamību, lai nodrošinātu, ka politikas mērķu sasniegšanu;

 • Visu līgumorganizāciju nodarbināto informēšana par uzņēmuma bīstamību un pienākumiem atrodoties uzņēmuma teritorijā, lai nodrošinātu, ka politikas mērķu sasniegšanu;

 • Nodrošināt individuālas aizsardzības līdzekļus nodarbinātajiem, atbilstoši noteiktajam riskam;

 • Nodrošināt visiem uzņēmuma darbiniekiem ir piekļuvi drošības informācijai (tsk. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapām).

 1. Rūpniecisko avāriju riska faktoru identificēšana, novērtēšana un atbilstošu pasākumu paredzēšanu riska samazināšana politikas mērķi ir nodrošināt, lai:

 • Riska līmenis tiktu samazināts tik zems, cik vien tas iespējams, konkrētajos apstākļos;

 • Noteikt galvenos apdraudējumus, kas rodas normālos darba apstākļos kā arī pie atkāpēm no tehnoloģiskā procesa, identificēt to iespējamība un izvērtēt to nozīmīgumu;

 • Apdraudējumu Identifikācija un novērtēšana, kas aptver visus mūsu darbības posmus, tostarp uzglabāšanu, produktu nodošanu un kontroli emisiju vidē;

 • Izdentificēt un novērtēt ārēju apdraudējumu, kas var radīt bīstamību uzņēmuma darbībā;

 • Noteikt profilakses un kontroles pasakumus risku samazināšanai;

 • Iegūto riska novērtējuma rezultātu analīze un pasākumu plāna izstrāde risku samazināšanai.

 1. Uzņēmuma politika  darbības kontroles nodrošināšanā:

 • Īstenojot kontroli pār visiem aspektiem, kas var ietekmēt uzņēmuma darbību, lai rūpniecisko avāriju risks, apdraudējums cilvēkiem un videi ir samazināts līdz minimumam;

 • tiek pieņemtas un īstenotas ekspluatācijas instrukcijas (ieskaitot iekārtu uzturēšanu),  darba drosības instrukcijas instrukcijas.

 • Iekārtu ekspluatācijas procedūru un darbai instrukciju regulāra pārskatīšana;

 • Iekārtu ekspluatācijas procedūras un darba drošības instrukciju izstrāde sadarbībā ar nodarbinātajiem.

 1. Uzņēmuma politikas mērķi Elejas iecirkņa darbības izmaiņu vadībā ir nodrošināt, lai:

 • Tiktu pieņemtas  procedūras, kas nodrošinātu efektīvu un drošu pārmaiņu vadību, kā arī lai varētu nodrošināt kontroli, par smagu nelaimes gadījumu novēršanu;

 • Pārmaiņu vadība aptver gan pastāvīgas un pagaidu izmaiņas, un ietver arī steidzamas darbības izmaiņas;

 • Jebkuras jaunas iekārtas, būvniecības procesu realizē saskaņā ar izmaiņu vadības procedūru.

 1. Reaģēšanas avārijas situācijās drošības politika avārijgatavības plānošana un resursi:

 • Reaģēšanas avārijas situācijās darbības tiek veiktas tādā veidā, kas kalpo, lai aizsargātu sabiedrību un uzņēmuma darbiniekus no traumām vai slimībām, kā arī novērš kaitējumu videi.

 • Šī politika attiecas uz aizsardzību pret nozīmīgākajiem apdraudējumiem, ko var radīt uzņēmuma darbība.

 • Nodrošināt objekta bīstamībai adekvātu avāriju gatavības pakāpi, nepieciešamos resursus un aprīkojumu reaģēšanai avārijas situācijās;

 • Ieviest normatīvajām prasībām atbilstošu un iespēju robežās modernāko un drošāko tehnoloģisko procesu vadības, uzraudzības, kā arī reaģēšanas avārijas situācijās aprīkojumu un tehniskos risinājumu;

 • Glābšanas komandas izveide un apmācība, rīcībai avārijas situācijās, lai mazinātu notikuma seku apmēru;

 • Izstrādāt un uzturēt rīcības plānus avārijas situācijām, veikt regulāras personāla mācības, krīzes situāciju pārvarēšanai.  Civilās aizsardzības plāna pieejamība visiem uzņēmuma darbiniekiem;

 • Sadarboties ar valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijām un preventīvo pasākumu realizācijā un avārijas situāciju novēršanā;

 • Regulāri sniegt informāciju par uzņēmuma bīstamību un rīcību apdraudējuma gadījumā apkārtējiem iedzīvotājiem;

 • Nodrošināt trauksmes iekārtu regulāras pārbaudes.

 1. sistemātisku objekta darbības, drošības pārvaldības (tai skaitā kļūdu reģistrēšanas) sistēmas un avārijgatavības uzraudzība:

 • procedūru izstrādes drošības pārvaldības sistēmas uzturēšana un nepārtraukta pilnveidošana ņemot vērā konstatētās nepilnības un to novēršanai nepieciešamos uzlabojumus;

 • nodrošināt kontroles mehānismu noteikto pasākumu realizācijai noteiktajos termiņos;

 • notikušu incidentu, negadījumu vai avārīju uzskaite, analīze un pasākumu realizācija turpmākai notikum atkārtošanās novēršanai;

 • nodrošināt regulāras iekārtu, transportlīdzekļu un cita aprīkojuma pārbaudes;

 • pārbaudīt darba drošības instrukcijun un drošu darba paņēmienus atbilstību reālajai situācijai.

 1. Rūpniecisko avāriju novēršanas politika un drošības sistēmas audits un pārskatīšana:

 • Regulāru iekšēju auditu veikšana;

 • Sistemātiska Rūpniecisko avāriju novēršanas politika un drošības sistēmas  pārskatīšana, efektivitātes novērtēšana, ilgtspēja un atbilstība noteiktajiem mērķiem;

 • Procedūras un dokumentu pārskatīšana pēc katra nozīmīga incidenta vai gandrīz notikuša incidenta, kuram ir potenciāls pāraugt smagā rūpnieciskā avārijā.