Mans LATRAPS

Vispārējās drošības prasības

 

Reģistrācija:

Ierodoties un atstājot uzņēmuma teritoriju ir jāreģistrējas:

 • Klienti un produkcijas piegādātāji iebraucot/izbraucot tiek reģistrēti pie uzņēmuma laboratorijas operatora;

 • Apmeklētāji un viesi vizīti piesaka pie uzņēmuma apsardzes Elejas kompleksā vai vadošajiem darbiniekiem citos reģionu kompleksos.

   

Ierodoties uzņēmuma teritorijā vai sākot sadarbību ar uzņēmumu, darbinieki, apmeklētāji, viesi, pakalpojumu sniedzēji un pārvadātāji tiek iepazīstināti ar uzņēmuma darba aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem.

Vispārējās drošības prasības uzņēmuma teritorijā: 

 • izliegts atrasties norobežotās un bīstamās zonās;

 • aizliegts teritorijā atrasties alkohola vai narkotisko vielu reibumā;

 • ievedot ķīmiskas vielas, jāievēro CSN prasības;

 • lietot gaismu atstarojošās drošības vestes vai apģērbs ar gaismu atstarojošiem elementiem

Pārvietošanās pa teritoriju, satiksmes noteikumi:

 • pārvietojoties pa teritoriju, obligāti jālieto augstas redzamības drošības vestes (izņemot darbiniekus augstas redzamības darba apģērbā), nepārtraukti jāpievērš uzmanība satiksmes plūsmai, skaņas un gaismas signāliem;

 • viesiem aizliegts pārvietoties pa teritoriju bez pavadoņa, patvaļīgi ieiet ražošanas ēkās, aiztikt iekārtas, ignorēt drošības zīmes un uzrakstus;

 • aizliegts pārvietoties pa teritoriju klausoties mūziku, izmantojot austiņas, lietot telefonu, ēst, dzert vai veikt citas darbības, kas novērš uzmanību un samazina pārvietošanās drošību;

 • pārvietojoties pa teritoriju, jāievēro ceļa zīmes, braukšanas joslu apzīmējumus, kustības virzienus, luksofora signālu, gājēju ceļus u.c. apzīmējumus;

 •  teritorijā maksimāli atļautais braukšanas ātrums ir 10 km/h, obligāti jālieto drošības jostas.

Kravas izkraušana/iekraušana:

 • kravas izkraušanas/iekraušanas laikā automašīnu jānovieto tikai tam paredzētajās vietās;

 • traktora/automašīnas vadītājs ir atbildīgs par kravas izkraušanas/iekraušanas gaitu un kravas nostiprināšanu.

Ugunsdrošība:

 • teritorijā ir aizliegts lietot atklātu uguni;

 • smēķēšana atļauta tikai tam paredzētās vietās. Transportlīdzeklī smēķēt aizliegts;

 • uguns darbu veikšanai jāsaņem atļauja;

 • ugunsgrēka gadījumā aizliegts bloķēt piebraukšanas ceļus un laukumus, kas nepieciešami VUGD darbiniekiem, glābšanas darbu veikšanai.

Ārkārtas situācijas:

 • ja radusies ārkārtas situācija, kas var apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību vai var kaitēt ražošanas procesam un apkārtējai videi, ir jāpārtrauc darbu veikšana, ja ir iespējams ­— izslēgt elektroierīces un jāpamet bīstamā zona. Atrodoties drošā vietā, jāziņo par ārkārtas situāciju attiecīgajiem dienestiem;

 • ārkārtas situācijās nekavējoties jāsazinās ar uzņēmuma apsardzi pa tālr. 63048891 vai 29995902 Elejas kompleksā un LPKS LATRAPS Tehnisko vadītāju – 26018753;

 • nelaimes gadījumā Neatliekamo medicīnisko palīdzību izsauc, zvanot 113;

 • ugunsgrēka, piedūmojuma vai vides piesārņojuma gadījumos Valsts Ugunsdzēsības dienestu izsauc, zvanot 112;

Neatliekamo pasākumu izpildes gaita ārkārtas situāciju gadījumā:

 • Tehnoloģisko procesu pārtraukšana Avārijas izziņošana darbiniekiem, klientiem, apmeklētājiem un apkārtējiem iedzīvotājiem Evakuācija Avārijas likvidēšanas darbu sākšana Sadarbība ar VUGD un citiem operatīvajiem dienestiem;

 • evakuācija no uzņēmuma ēkām notiek, sekojot evakuācijas virzienu norādēm, pa tuvāko un drošāko evakuācijas izeju;

 • izejot no ēkas, jādodas uz Evakuācijas pulcēšanās vietu;

 • aizliegts atgriezties ēkās, pirms nav dota atļauja no uzņēmuma atbildīgajām personām;

 • ārkārtas situācijās var tikt liegta apmeklētāju/ pārvadātāju ieiešana/ iebraukšana teritorijā;

 • ja pastāv tehnogēnas katastrofas draudi, kurās var tikt iesaistītas sašķidrinātas naftas gāzes vai amonija nitrāta tehnoloģijas, tiek aktivizēta trauksmes sirēna;

 • ja dzirdama atskanam nepārtraukta skaņas sirēna LPKS LATRAPS teritorijā, visiem jāevakuējas no apdraudētās zonas vismaz 800m attālumā no objekta robežas. Autotransportu izmantot aizliegts!

Apsardze (Elejas kompleksā, Lietuvas ielā 16 A):

 • neskaidrību vai problēmjautājumu risināšanai var griezties pie uzņēmuma apsardzes darbiniekiem, kuri objektā atrodas 24h diennaktī.

Traumas:

 • nenozīmīgas traumas gadījumā, pēc pirmās palīdzības var griezties pie uzņēmuma darbiniekiem.

Atkritumi:

 • uzņēmumu teritorijā ievērot atkritumu šķirošanas kārtību, atkritumus mest noteiktajos konteineros.

Fotografēšana/Filmēšana:

 • uzņēmuma teritorijā tiek veikta video novērošana;

 • fotografēšanai un filmēšanai uzņēmuma teritorijā ir jāsaņem atļauja no vadošajiem darbiniekiem;

 • neskaidrību un konfliktu situācijās uzņēmumu apsardzei ir tiesības veikt video ierakstus, ieraksti tiks izmantoti situācijas cēloņu noskaidrošanai.